Jaarverslag 2020

Programmaverantwoording

Mobiliteit

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die hebben bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 uitgewerkt. Daarnaast is gestart met het opstellen van een nieuw Programma Mobiliteit en Ruimte 2022.

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur hebben we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uitgevoerd, waarbij we invulling hebben gegeven aan de ambities uit het collegeakkoord. Ondanks corona, is het mogelijk gebleken om veel van onze plannen volgens planning uit te voeren. We hebben een verkenning uitgevoerd naar de verbetering van de ontsluiting van Urk, we hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor realisatie van een verlengde Anthony Fokkerweg, we zijn in overleg getreden met gebiedspartners om een plan op te stellen voor het verbeteren van het (snel)fietspadennet, we hebben investeringsprojecten uitgevoerd van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT jaarschijf 2020) en we hebben het p-MIRT 2021-2025 opgesteld (waar onder Hogering, reconstructie N307 bij Roggebot, reconstructie Ganzenwegweg-Knardijk).
We hebben de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil gehouden.

Innovatie openbaar vervoer
Met de lopende aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor concessie IJssel-Vecht voor de periode vanaf december 2023 en de OV-visie die Provinciale Staten in 2015 hebben vastgesteld, ligt er een goede basis voor de bereikbaarheid met het OV binnen de financiële kaders. We hebben de bereikbaarheid verbeterd van het landelijk gebied door samen met bewoners en organisaties te zoeken naar flexibelere en waar nodig kleinschaligere vervoersvormen om het vervoeraanbod beter te laten aansluiten bij de vervoersvraag. Ook werken we aan plannen voor de verbetering van de verbindingen met omliggende regio's.

Openbaar vervoer
Ook het openbaar vervoer heeft in 2020 grote gevolgen ondervonden van de coronapandemie. Op het dieptepunt van de crisis maakten nog maar 20% van de gebruikelijke aantallen reizigers gebruik van het OV. Vanaf 1 juni werd het mondkapje verplicht. Na de zomer trokken de reizigersaantallen weer aan richting de 60%. De lock-down in december maakte deze groei voor een groot deel weer ongedaan. Vooral het sluiten van onderwijsinstellingen heeft een veel effect. Het rijk heeft het openbaar vervoer financieel gesteund met een Beschikbaarheids Vergoeding OV (BVOV).
Daarnaast had het intrekken van de concessie IJssel-Vecht, die in 2019 was gegund aan Keolis grote impact. In Overijssel en Gelderland is een noodconcessie van 2 jaar gestart. Eind 2020 is de heraanbesteding gestart.

Duurzame Mobiliteit
In de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zijn en worden ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ten opzichte van 1990 betreft dit een reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. Het belangrijkste deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord moet worden gerealiseerd op nationaal en Europees niveau. Daarop aansluitend wordt ook regionaal en lokaal inzet gevraagd om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord vorm te geven, is met het Rijk afgesproken per regio Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) op te zetten. Het regionaal mobiliteitsprogramma wordt voor zover het Flevoland betreft verwerkt in het nieuw op te stellen Programma Mobiliteit en Ruimte 2022. Hiermee blijft het Programma Mobiliteit en Ruimte het integrale kader.
We beginnen overigens niet bij nul. We nemen al deel aan het programma 'MRA-Elektrisch', hebben al een visie duurzaam goederenvervoer, hebben eisen gesteld aan de verduurzaming van het busmaterieel bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht en de aanbesteding van de regiotaxi en werken aan smart mobility, verduurzaming eigen infrastructuur en eigen mobiliteit.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Provincie Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van provincie Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 63.479
Gerealiseerd € 61.694
Afwijking € 1.785
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47