Jaarverslag 2020

Bijlagen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In november 2019 is de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023' vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2019 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De 'Algemene reserve' is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de 'Algemene reserve' wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota 'Risicomanagementbeleid 2017', waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de 'Algemene reserve' is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2020 voldaan.

De 'Algemene reserve' wordt gevoed uit rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de 'Algemene reserve' bestaat geen bestedingsplan, waardoor de 'Algemene reserve' in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001  Algemene reserve

23.262

4.473

-6.443

21.291

9.100

Bij

Vaststelling fractievergoedingen 2019

116

Aanvulling weerstandsvermogen

4.000

Storting voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

4.473

Af

Corona zichtbaarheidsscan

-100

Corona cultuur

-750

Corona gastvrijheid

-400

Huur Batavialand

-215

Restant middelen Corona Noodfonds (toegevoegd aan BBR)

-1.160

Corona instelling Flevolands scholingsfonds (toegevoegd aan reserve 'Economie')

-1.000

Stikstof

-1.655

Resultaatbestemming 2019 (toevoeging programmabudget)

-1.163

-6.443

Resterende oormerken per 31-12-2020

Autoleasemaatschappijen

9.100

Totaal oormerken

9.100

Egalisatiereserve Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve 'Personele frictiekosten'). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (incl. POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost 'Versterking organisatie' bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao. De omvang van deze reserve wordt per bestuursperiode vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003  Personeel

3.613

2.428

-692

5.349

Bij

Reguliere storting

900

Restant budget stelpost 'Versterking organisatie'

1.453

Restant budget Duurzame inzetbaarheid

15

Restant budget POB

7

Restant budget medewerkerontwikkeling

39

Restant budget Participatiewet

14

2.428

Af

Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven

-224

Tijdelijke formatieplaatsen en tijdelijke inhuur bij langdurige ziekte

-178

WW lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers

-142

Vrijval WW-lasten

-168

Inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid

20

-692

*Het saldo aan te verwachten lasten in 2021 en 2022 bedraagt € 0,6 mln.

Bestemmingsreserve Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B008  Monumentenzorg

789

326

-265

851

40

Bij

Reguliere storting

28

Toevalsvondsten

40

Matching rijksbijdrage

129

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

129

326

Af

Subsidie 'Waterloopbos'

-265

Resterende oormerken per 31-12-2020

Toevalsvondsten

40

Totaal oormerken

40

Brede Bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009  Brede Bestemmingsreserve

50.038

14.172

-9.758

54.453

60.363

Bij

Reguliere storting begroting

4.253

Vrijval Nieuw Beleid (NJN20)

4.396

Restant corona NF (NJN20)

1.160

Opheffen reserve 'Dekking afschr. lasten'

4.363

14.172

Af

Omgevingswet

-213

Cofinanciering Leader

-200

Aanvulling AR (weerstandsvermogen)

-4.000

Vrijval 'Kredietfaciliteit MKB Doorstartfonds' (naar B043)

-200

Duurzame energie (oormerk 'OVF')

-30

Nationaal park Nieuw Land (procesgeld)

-95

Toeristische benutting Flevolandse monumenten

-3

Monitoring Economisch programma

-50

Transitie CMO

-195

Negatieve eigen vermogen DE-on

-206

Programma 'Vitaliteit Platteland'

-2.000

Marker Wadden

-400

Trintelzand

-1.000

Digitalisering Statenwerk

-16

GLB pijler 1 (POP3)

-119

Exploitatie Food Forum

-31

Programma 'Krachtige Samenleving'

-1.000

-9.758

Resterende oormerken per 31-12-2020

Poorten Nationaal Park Nieuw Land (mandaat GS)

2.905

Beleidskader Oostvaardersplassen

68

Nota Natuur (mandaat GS)

800

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds (achtervang lening)

163

MITC

2.000

Toeristisch recreatieve benutting Fl. monumenten

77

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

198

Achtervang lening DE-on (incl. geothermie)

7.597

Kornwerderzand (mandaat GS)

2.500

Oostrand Dronten

265

HOV Luchthaven - infrastructuur (mandaat GS)

1.000

Optimalisatie landzijdige ontsluiting Flevokust Haven

909

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

669

GLB/POP3 - water

809

Cofinanciering Transitie POP3+

1.900

Marker Wadden

1.100

Statengriffie

258

ICT

448

Informatietechnologie

400

Hernieuwbare energie

500

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Oostvaardersoevers

1.000

Onderhoud infrastructuur

5.450

Batavialand NJN

2.000

Eenzaamheid

200

Krachtige Samenleving  Zorgtafel

600

Scheepswrakmarkering

100

Stikstof

2.500

Duurzame initiatieven

500

Human Capital agenda CMIP

525

Financiering & support CMIP

2.275

Derving opbrengsten OV (corona)

2.250

House of skills

100

Human Capital agenda Klimaatopgave

120

Omgevingswet

667

Onderzoek levensbestendig wonen

100

Aanvulling Luchthavenfonds

250

Landschapsvisie

650

Fonds Artistieke experimenten

2.110

Motie Koerhuis

1.900

Subtotaal oormerken

49.363

Resterende oormerken per 31-12-2020 coalitieakkoord

MITC Digicity

3.000

Economisch programma (nieuw)

8.000

Totaal Resterende oormerken coalitieakkoord

11.000

Totaal oormerken

60.363

Het bedrag van de resterende oormerken is hoger dan de totale reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de geoormerkte gelden over meerdere jaren zullen worden besteed en de komende jaren nog stortingen in de reserve plaatsvinden, die nog niet in het saldo per 31 december 2020 zijn opgenomen. Rekening houdend met de reeds voorziene stortingen is het saldo van de reserve toereikend om de oormerken te dekken.

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B011 Sport

330

0

0

330

276

Resterend oormerk per 31-12-2020

Coronamaatregelen

276

Totaal oormerken

276

Uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het ZZL-programma. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van provincie Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2022).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016  Zuiderzeelijngelden

13.975

0

-1.783

12.192

12.192

Af

Projectbijdragen Luchthavenfonds

-33

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-1.750

-1.783

Resterend oormerk per 31-12-2020

Luchthavenfonds

307

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF

5.810

Provinciale bijdragen overige projecten ZZL/NF

6.075

Totaal oormerken

12.192

Egalisatiereserve Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

611

39

0

649

Bij

Egalisatie Technische bijstand Europa

39

Bestemmingsreserve Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Zoals in de Najaarsnota 2020 is aangegeven zijn de activiteiten voor het inpassingsplan MSNF vertraagd, waardoor nu het geoormerkte procesgeld is overschreden met € 7.000.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B025  Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.781

1.000

-1.150

1.631

-7

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Regio Deal

-67

Procesgeld MITC

-172

Procesgeld motie Koerhuis

-90

Procesgeld Markermeer - IJmeer

-14

Procesgeld Oostvaardersoevers

-78

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-77

Procesgeld MSNF (oormerk)

-152

Bijdrage Trintelzand

-500

-1.150

Resterend oormerk per 31-12-2020

  Procesgelden Maritieme Servicehaven NF

-7

Totaal oormerken

-7

Uitvoeringsreserve POP (NR: B027)

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het POP3-programma beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het POP3-programma is gelijkmatig over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en declaratie door derden.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B027  POP

11.588

430

-2.485

9.532

3.445

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3'

-2.015

Vrijval uitvoeringskosten POP3/RVO

-470

-2.485

Resterend oormerk per 31-12-2020

  Uitvoeringskosten POP3

3.445

Totaal oormerken

3.445

Bestemmingsreserve Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor onder andere gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B029 Bodem

2.191

70

-130

2.131

2.100

Bij

Dekking lectoraat subsidie 2021

70

Af

Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023

-70

POP3

-60

-130

Resterende oormerken per 31-12-2020

Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023

1.730

Lectoraat subsidie 2021

70

Duurzaam Gebruik Ondergrond

300

Totaal oormerken

2.100

Egalisatiereserve gladheidsbestrijding (NR: B030)

Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en
kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere  onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 0,33 mln. uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 0,5 mln.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B030  Egalisatie gladheidsbestrijding

307

193

0

500

Bij

Restantbudget gladheidsbestrijding 2020

193

Uitvoeringsreserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het Europese programma 2014-2020.  Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20

1.129

900

-550

1.479

Bij

Reguliere storting

900

Af

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020

-554

Interreg V

4

550

Bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma 'Nieuwe Natuur' en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B032 Nieuwe natuur

12.720

586

-760

12.545

3.000

Bij

Verkoop gronden

452

Pacht gronden

134

586

Af

Bijdrage projecten

-532

Procesgelden

-228

-760

Resterende oormerken per 31-12-2020

Oostvaardersoevers

3.000

Totaal oormerken

3.000

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het  beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvester.

10.097

74

0

10.170

Bij

Egalisatie budgetten vervangingsinvesteringen 2020

74

Bestemmingsreserve Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve 'Almere 2.0' zullen plaatsvinden op basis van door Provinciale Staten vastgestelde jaarprogramma’s voor het FVA (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Het geoormerkte deel is per 31-12-2020 groter dan het eigenlijke saldo van de reserve door de versnelling van de bijdragen in 2020. Dit is verrekend binnen het Jaarprogramma 2021, waardoor er geen sprake is van een tekort in de provinciale financiering van het FVA.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B035 Almere 2.0

10.169

4.200

-11.775

2.594

2.750

Bij

Reguliere storting

4.200

Af

Bijdrage FVA Jaarprogramma 2020 (Algemeen)

-9.925

Bijdrage FVA Jaarprogramma 2020 (Floriade)

-1.850

-11.775

Resterende oormerken per 31-12-2020

Economische making of Floriade

2.750

Totaal oormerken

2.750

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 750.000. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost Jaarlijks Onderhoud wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

117

0

-60

56

Af

Saldo budgetten jaarlijks onderhoud 2020

-60

Egalisatiereserve Mobiliteit (NR: B037)

Het doel van de reserve is het egaliseren van de lasten voor openbaar vervoer, bereikbaarheid (verkeers- en mobiliteitsmanagement, alsmede infrastructurele projecten) en verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan een stabiel begrotingsbeeld, maakt het mogelijk om het beleid op lange termijn te waarborgen en te verbeteren en om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te houden. De voeding bestaat uit in het verleden aan het Provinciefonds toegevoegde structurele middelen voor verkeer en vervoer en is bedoeld ter dekking van voornoemde lasten. De reserve draagt bij aan de ambities in het programma Mobiliteit en Ruimte dat jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

58.347

32.744

0

91.092

14.455

Bij

Opheffing reserve 'Dekking afschrijvingslasten' op basis van de Najaarsnota 2020

21.501

Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds (per saldo)

10.217

Onderuitputting Mobiliteit 2020

1.026

32.744

Resterende oormerken per 31-12-2020

Bijdrage N50

500

Bijdrage busbanen Almere

9.955

Ondergrondse verduurzaming OV-infra

1.500

Fietsmaatregelen (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

14.455

Egalisatiereserve Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen  in het kader van de decentralisatie van het Natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

10.251

1.084

-1.194

10.141

3.000

Bij

Reguliere storting conform begroting

470

Doorschuiven budget 'Kwaliteitsverbetering Natuur' naar 2024

500

Storten onderbesteding decentralisatie

114

1.084

Af

Bijdrage Natura2000

-1.194

Resterende oormerken per 31-12-2020

Uitvoering rapport van Geel (Coalitieakkoord 2019-2023)

3.000

Totaal oormerken

3.000

Bestemmingsreserve Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig € 6,5 mln. gevoed vanuit de 'Algemene reserve'. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

486

0

0

486

*Voorgesteld wordt om de resterende middelen binnen de reserve 'MAB' in 2021 toe te voegen aan de reserve ‘Informatiestrategie’, om de laatste projecten af te kunnen ronden.

Uitvoeringsreserve Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B040 Doorgeschoven activiteiten

2.608

2.220

-2.357

2.470

2.470

Bij

Actieplan Biodiversiteit

150

Stikstof

750

Schone leefomgeving

100

Innovatiegelden landbouw

200

Subsidieverlening verbetering geluid

590

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

40

Circulaire economie

300

Erfgoedprogramma

90

2.220

Af

Actieplan Het Goede Voorbeeld

-128

Onttrekking reserve 'Doorgeschoven activiteiten'

-1.980

Onttrekking reserve 'Doorgeschoven activiteiten' ten behoeve van TP

-250

2.357

Resterende oormerken per 31-12-2020

Vernieuwend Initiatief Prijs

40

Versnelling Flexwonen

250

SWUNG

590

Circulaire economie

300

Actieplan Biodiversiteit

150

Erfgoedprogramma

90

Stikstof

750

Schone leefomgeving

100

Innovatiegelden landbouwpilots

200

Totaal oormerken

2.470

Egalisatiereserve Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)

De primaire functie van deze reserve is een  bijdrage te doen aan de afschrijvingslasten, om daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa.

Per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen worden de (voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B042 Dekking afschrijvingslasten

25.863

0

-25.863

0

Af

Opheffing reserve 'Dekking afschrijvingslasten' conform de Najaarsnota 2020

-25.863

Egalisatiereserve Economisch Programma (NR: B043)

Met het Economisch programma wordt het ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) versterkt. Doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het Economisch programma kent drie programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Markt & Culture' en de 'Human Capital Agenda'. De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te voldoen aan de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Indien in enig jaar de begrote middelen voor de uitvoering van het Economisch Programma niet volledig worden besteed, dan worden deze toegevoegd aan de reserve 'Economisch Programma'. In het coalitieakkoord is sprake van voortzetting van het huidige economische programma, met enkele nieuwe accenten, zoals de Human Capital Agenda.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 reserve Economisch Programma

7.183

2.837

-2.745

7.275

4.874

Bij

Productsaldo Economie 2020

1.637

Flevolands Scholingsfonds conform de Najaarsnota 2020

1.000

Vrijval oormerk B009 'Kredietfaciliteit MKB Doorstartfonds'

200

2.837

Af

Groeimakelaarschap 2019-2021

-170

Groeibuzz 2019-2021

-200

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland, tranche 2 + 3

-1.100

MIT-regeling 2020

-600

Financieringstafel Flevoland 2.0

-50

Uvp Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021

-200

Clustervorming MKB

-57

PPS-regeling 2020

-306

Human Capital agenda

-62

-2.745

Resterende oormerken per 31-12-2020

Human Capital agenda

671

Financiering en support

110

Internationaal Ondernemerschap

1.101

Groeihuis

330

Netwerkversterkend ondernemerschap

662

Corona NF-Scholingsfonds

1.000

Risicoreservering Groeifonds (Coalitieakkoord 2019-2023)

1.000

Totaal oormerken

4.874

Uitvoeringsreserve Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals expertise centrum, initiatieven energietransitie, actieplan Het Goede Voorbeeld en zon voor asbest waarmee Provinciale Staten hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B044 Duurzame energie

4.436

0

-1.045

3.391

2.739

Af

Publiekscampagne

-114

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

-175

Regeling 'Initiatieven Energietransitie'

-96

Regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

-185

Energie Expertisecentrum Flevoland

-475

-1.045

Resterende oormerken per 31-12-2020

Subsidieregeling energietransitie

326

Zon voor asbest-regeling

681

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

273

Publiekscampagne

120

Energie Expertisecentrum Flevoland

500

Regionale energie Strategie

839

Totaal oormerken

2.739

Uitvoeringsreserve Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de Rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het Regiodeal programma. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zal worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal  Regio Deal, gericht het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland

5.000

2.500

-1.900

5.600

5.600

Bij

MCU Innovatie

2.500

Af

Clusterregeling Innovatie Maritiem Urk

-750

Maritieme campus

-553

Scholingsfonds

-597

-1.900

Resterende oormerken per 31-12-2020

MCU-Innovatie

4.250

MCU-Talent

1.350

Totaal oormerken

5.600

Bestemmingsreserve Artistieke Experimenten (NR: B046)

Het doel van deze reserve betreft het financieel ruimte bieden om op het gebied van cultuur te experimenteren.

De te bereiken doelen zijn globaal:
- Met de experimenten die het Fonds mogelijk maakt, wordt de Flevolandse cultuur aantoonbaar vernieuwd en verrijkt.
- De experimenteerruimte draagt bij aan de aantrekkingskracht van Flevoland op ‘creatieven’. 

- Cofinanciering voor initiatieven van derden op het gebied van grootschalige kunstwerken/landschapskunst.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B046 Artistieke Experimenten

67

33

0

100

Bij

Reguliere storting

33

Bestemmingsreserve Krachtige samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor:
• Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
• gezonde en veerkrachtige Flevolanders, die langer fit en gezond blijven, en daarmee langer zelfredzaam;

• een toekomstbestendig, bereikbaar en betaalbaar zorglandschap dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland.

De onttrekking aan de reserve is gedelegeerd aan GS conform PS besluit van 8 november 2017. Met GS-besluit van 11 december 2018 zijn de middelen uit de 'Brede Bestemmingsreserve' reeds geprogrammeerd voor de jaren 2019-2022.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B047 Krachtige Samenleving

1.090

1.220

-791

1.519*

Bij

Overboeking saldo oormerk 'Krachtige samenleving' van de 'Brede Bestemmingsreserve' (B009)

1.000

Transitiesubsidie CMO

145

Donatie Voedselbanken (motie)

75

1.220

Af

Programma 'Krachtige Samenleving'

-641

Transitiesubsidie CMO

-75

Donatie voedselbank

-75

-791

Bestemmingsreserve Vitaal platteland (NR: B048)

Voeding met additionele middelen uit het coalitieakkoord à € 2,0 mln. geschiedt nadat PS daar mee instemmen. De reserve wordt ingezet voor activiteiten gericht op initiatieven die leefbaarheid van het platteland van Flevoland bevorderen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B048 Vitaal platteland

0

2.000

-43

1.957

Bij

Reguliere storting

2.000

Af

Realisatie 'Vitaliteit platteland'

-43

Egalisatiereserve Informatiestrategie (NR: B049)

In de samenleving is een ‘digitale transformatie’ gaande; dit heeft de komende jaren de nodige impact op de digitalisering en informatievoorziening van de provincie’. Om deze de komende jaren op het juiste niveau te brengen en te houden heeft GS de ‘Informatiestrategie 2021-2024’ (voor de thema’s Data, Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Innovatie en Medewerker) vastgesteld. Voor elk van deze thema’s wordt een groot aantal projecten en activiteiten gerealiseerd die een langere doorlooptijd hebben. De duur en kosten per jaar wisselen naar verwachting sterk, waar de inzet van een egalisatiereserve een oplossing voor kan bieden. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin er een tekort op de programmakosten ontstaat en worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot ontstaat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B049 Informatiestrategie

580

889

0

1.469

Bij

Reguliere storting

889

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005  Grondwaterbeheer

732

0   

-88

644

Af

Egalisatie kosten grondwaterbeheer 2020

-88

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

1.994

629

-128

2.495

Bij  

Reguliere storting

629

Af

Uitvoering onderhoud 2019 volgens onderhoudsplan

-128

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

17.955

10.448

-10.307

18.096

Bij

Reguliere storting

10.448

Af

Uitvoering onderhoud 2020 volgens onderhoudsprogramma’s

-10.307

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan  betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

585

86

-201

470

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

86

Af

Uitvoering onderhoud 2019 volgens onderhoudsplan

-201

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

757

183

-378

562

Bij

Reguliere storting

183

Af

Uitvoering onderhoud 2020 volgens onderhoudsplan

-378

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van (voormalige) gedeputeerden betaald.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V015  Pensioenen (oud) leden GS

9.002

520

-322

9.200

Bij

Wachtgeld APPA

520

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-322

Oninbare vorderingen (NR: V035)

Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van het risico op oninbare vorderingen op debiteuren.

Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

48

0

-1

47

Af

Vrijval voorziening

-1

Oninbare leningen (NR: V037)

Deze voorziening is bedoeld voor afdekking van de risico’s van oninbaarheid van verstrekte leningen. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

692

206

0

898

Bij

Voorziening Oninbare leningen

206

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

De voorziening geldt ter dekking van mobiliteits- en afvloeiingsafspraken die gemaakt zijn ten tijde van de reorganisatie bedrijfsvoering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V039  Reorganisatie bedrijfsvoering

561

0

-384

177

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-188

Vrijval voorziening

-196

-384

Garantstelling personeel NLE (NR: V040)

In het 'Convenant Batavialand' is afgesproken om de museale en collectiebeheertaken, inclusief het beheer van bij deze taken behorende collecties met de daarbij behorende mensen en middelen over te dragen aan Batavialand. In het Sociaal Plan is vastgelegd dat de GR Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) een garantie afgeeft voor de duur van 5 jaar. Deze garantstelling houdt in dat bij faillissement van Batavialand, de medewerkers bij werkloosheid een WW-suppletie en transitievergoeding ontvangen. Aangezien de kans op faillissement aanwezig is in de opstartfase van Batavialand is er voor het provinciale deel (op basis van het deelnemerspercentage in de GR NLE) deze garantstelling een voorziening getroffen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V045  Garantstelling personeel NLE

1.010

0

0

1.010

Spaarverlof (NR: V047)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

509

11

0

520

Bij

Voeding o.b.v. ontwikkeling verlofsaldo en tarieven

11

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.
De voorziening wordt in de balans gepresenteerd onder de materiële vaste activa, namelijk als onderdeel van de boekwaarde van Flevokust Haven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V048 Duurzame waardevermindering Flevokust Haven

8.238

0

-631

7.607

Af

Vrijval voorziening (i.v.m. afschrijving)

-631

WW-Lasten (NR: V049)

De voorziening heeft tot doel dekking te bieden aan toekomstige WW-lasten van oud-personeel. Aan de voorziening is in 2020  € 0,17 mln. toegevoegd. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Personeel. De WW-lasten werden tot en met 2019 in de exploitatie verantwoord, met als dekking de reserve personeel. Vanaf 2020 is voor deze lasten een voorziening gevormd. De dekking zal, evenals voor 2020, vanuit de reserve personeel komen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V049 WW-Lasten

0

168

0

168

Bij

Vrijval WW-Lasten

168

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47