Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3 Balans (incl. toelichting)

Tabel 3.1: Balans

Activa

2020

2019

Passiva

2020

2019

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

21.291

20.444

 • Investeringen met economisch nut

28.815

28.598

 • Bestemmingsreserves

239.962

225.340

 • Investeringen met maatschappelijk nut

138.264

113.530

 • Gerealiseerd resultaat

11.075

12.843

Totaal materiële vaste activa

167.079

142.128

Totaal eigen vermogen

272.328

258.627

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

33.342

33.105

 • Deelnemingen

1.427

1.427

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen (art. 1a wet fido)

14.000

17.300

 • Deelnemingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

8.197

9.003

Overige langlopende leningen

27

377

Totaal financiële vaste activa

24.651

29.107

Totaal vaste activa

191.730

171.235

Totaal vaste passiva

305.670

291.732

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

24.635

26.701

 • Overige schulden

19.002

18.385

 • Verstrekte kasgeldleningen

0

0

 • Rekening-courant verhouding Rijk

117.445

131.362

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

632

650

 • Transitorische verplichtingen

13.501

7.351

Totaal uitzettingen

142.712

158.713

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

15.584

17.487

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

733

718

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

2.116

2.102

Totaal overlopende passiva

29.818

25.556

Overlopende activa

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

17.931

3.623

Totaal vlottende activa

162.759

164.438

Totaal vlottende passiva

48.820

43.941

Gewaarborgde geldleningen

424

534

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47