Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Jaarrekening 2020 op hoofdlijnen

1.1 Omvang resultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 11,1 mln. positief. Hieronder is de opbouw van het resultaat weergegeven.

Opbouw resultaat
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten € 16,2 mln. lager dan de begrotingsraming na wijziging. Daarnaast is sprake van € 5,1 mln. hogere baten. Tenslotte is € 5,6 mln. meer toegevoegd aan de reserves en is € 4,7 mln. minder onttrokken. Hiermee ligt het resultaat € 11,1 mln. hoger dan geraamd.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

171.839

194.233

198.268

182.037

16.231

Baten

-191.141

-183.329

-190.639

-195.738

5.100

Saldo van lasten en baten

-19.301

10.904

7.629

-13.701

21.330

Stortingen in reserves

85.170

87.868

68.813

74.417

-5.604

Onttrekkingen aan reserves

-78.712

-98.773

-76.443

-71.791

-4.651

Saldo van reservemutaties

6.458

-10.904

-7.629

2.626

-10.255

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell1

tableCell10

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47