Jaarverslag 2020

Programmaverantwoording

Economie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan economische structuurversterking, het stimuleren van innovatie, groei, het vinden van personeel, internationalisering en de profilering van de vrijetijdseconomie.

Gebiedsopgaven
De ontwikkeling van Lelystad Airport, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse zijn voorbeelden van gebiedsontwikkeling waaraan de provincie bijdraagt. Met lef en in samenwerking met onze partners werken we aan het realiseren van onze ruimtelijk-economische ambities. Dit doen we met aandacht voor: Fysieke omgeving, Innovatie en Talent. Via concrete projecten en initiatieven geven we zo economische structuurversterking vorm voor verbreding van de welvaart.

Lelystad Airport/OMALA, het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio. Met deze ontwikkelingen wordt gewerkt aan een krachtig logistiek knooppunt in de regio. Ook zijn deze ontwikkelingen van belang voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam omdat deze regio een belangrijke schakel vormt tussen West- en Oost-Nederland en het achterland (o.a. Duitsland).
Het openstellingsbesluit van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer (vakantievluchten) is ook in 2020 nog niet genomen door het kabinet. De coronacrisis en de stikstofproblematiek zijn hier grotendeels debet aan.
De containerterminal en overslagkade van Flevokust Haven zijn gedurende geheel 2020 verhuurd voor activiteiten op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie en circulaire economie.

Met het Rijk en regiopartijen hebben we in de ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ langs de lijnen fysieke ontwikkeling, innovatie en talent afspraken gemaakt over de versterking van het Maritieme Cluster op Urk én de ontwikkeling van een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse.
In 2020 zijn voor het Maritieme Cluster op Urk - met name op het gebied van talent - betekenisvolle stappen gezet. Daartegenover staat dat op de fysieke ontwikkeling van de maritieme servicehaven slechts beperkte voortgang is geboekt vanwege de stikstofproblematiek.
Rond het nieuwe MITC ontvouwt zich een krachtig, breed cluster van bedrijven betrokken bij smart mobility. De verplaatsing van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de uitbreiding van haar testfaciliteiten is qua businesscase rond. Met nieuwe toetreders wordt gesproken over participatie in de samenwerking. De ontwikkeling van een Digicity met bijbehorende campus krijgt langzaam meer vorm. Het doel is om op het MITC-terrein ruimte te bieden aan bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden. De upgrade van de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) verloopt volgens plan. De realisatie van de in opdracht gegeven upgrade vindt naar verwachting in 2022 plaats. De upgrade van DNW en de wens van de RDW om op het vlak van emissies een rol van betekenis te spelen, hebben er al toe geleid dat beide partijen met elkaar verkennen of en hoe er een emissielab op het terrein gerealiseerd kan worden.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het Economisch Programma. Daarmee versterken we ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB), uitgaande van de behoefte van de ondernemer en het ecosysteem. Het doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het Economisch Programma kent vier programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Internationalisering', 'Ondernemerscultuur' en de 'Human Capital-agenda'.
In de loop van 2020 zijn we gestart met de voorbereiding van de herijking van het Economisch Programma, waarbij we rekening houden met de Brede Welvaart Indicatoren en de Sustainable Development Goals. Hieraan hebben we de uitdaging verbonden om te komen tot Bestuurlijke Vernieuwing.

Circulaire economie
Duurzaamheid is in ons economisch beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Circulaire economie' is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. Energie, duurzaamheid en milieu.

Vrijetijdseconomie
De vrijetijdseconomie is in 2020 bijzonder hard geraakt door de beperkende voorwaarden in het kader van het coronavirus. Er is sprake van omzetverlies door gehele sluiting mede door de contactrijke activiteiten die plaatsvinden zowel in verblijf als vermaak. Ondernemerschap in de vrijetijdssector is een onderdeel wat valt binnen ons economisch beleid. Het thema 'Recreatie en vrijetijdssecor' is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving.

Impact coronacrisis
De impact van corona/COVID-19 op de Flevolandse economie is groot en acuut. Vrijwel alle sectoren zijn
geraakt door de maatregelen om snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige sectoren liggen
nagenoeg stil. In andere sectoren wordt de productie geraakt doordat werknemers niet inzetbaar zijn, er
geen consumentenvraag meer is of de aanvoer van onderdelen hapert. In sectoren als de zorg is de druk
groot om met inachtneming van de beperkingen toch zoveel mogelijk te blijven functioneren.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van provincie Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van ons beleid

De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering hebben zichtbaar gewerkt voor de ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 12.799
Gerealiseerd € 10.416
Afwijking € 2.383
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47