Jaarverslag 2020

Bijlagen

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (artikel 28 lid c) dient in de jaarstukken een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma te worden opgenomen. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten nader uiteengezet. Bij het opstellen van het onderstaande overzicht van de incidentele baten en lasten per programma is deze notitie gevolgd. In lijn met de verschillenanalyse in onderdeel II Programmaverantwoording zijn alle incidentele baten en lasten groter dan
€ 100.000 van een verklaring voorzien.

Programma / post

Bedrag

Bate / last

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

FVA Smart Bridges - Floriade

0

bate / last

Toelichting:

Het programma ‘FVA Smart Bridges - Floriade’ betreft een provinciaal programma (ontwikkeling tweetal innovatieve bruggen), waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

268

last

Subtotaal:

268

last

2 Landbouw, visserij en natuur

Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

814

last

Toelichting:

Voor het project ‘actualisatie/uitwerken omgevingsplan’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Nadere Regel Floriade

0

bate / last

Toelichting:

Het programma ‘Nadere regel Floriade’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

533

last

Toelichting:

Voor de projecten ‘Nieuwe Natuur’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Verpachten gronden OVW

-134

bate

Toelichting:

Het verpachten van gronden Oostvaarderswold betreffen tijdelijke inkomsten.

Top-up Waterprogramma

119

last

Toelichting:

Het programma ‘Top-up Waterprogramma’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Afwikkelingsverschillen

216

last

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Cofinanciering Leader NPNL

200

last

Toelichting:

Voor het project ‘Leader NPNL’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

870

last

Toelichting:

Het programma ‘Gebiedsgerichte aanpak stikstof’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld. In april 2020 is de gebiedsgerichte aanpak van start gegaan.

Nationaal Park Nieuw Land

545

last

Toelichting:

Voor het project ‘Nationaal Park Nieuw Land’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Gronden OVW Nieuwe Natuur

-452

bate

Toelichting:

De verkoop van gronden Oostvaarderswold betreffen tijdelijke baten (gesaldeerd met de lasten).

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

100

last

Subtotaal:

2.810

last

3 Economie

Kapitaallasten

-420

bate

Toelichting:

Betreft een incidentele vrijval van de voorziening 'Duurzame waardevermindering Flevokust Haven'.

Afwikkelingsverschillen

-323

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Financiering & support

-755

bate

Toelichting:

Doel van de specifieke uitkering 'MIT' is om innovatie te bevorderen bij het MKB en om het MKB beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda's van de Topsectoren. Voor de regeling ‘MIT’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Luchthaven Lelystad

110

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Luchthaven Lelystad’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Servicehaven Noordelijk Flevoland

152

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Servicehaven Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Procesgeld MITC

172

last

Toelichting:

De procesgelden MITC betreffen incidentele provinciale lasten.

Programma Regio Deal NF

1.900

last

Toelichting:

Het programma ‘Regio Deal NF’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

181

last

Subtotaal:

1.018

last

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige Samenleving

Corona

548

last

Toelichting:

Betreffen incidentele lasten, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Rijksmonument Waterloopbos

329

last

Toelichting:

Voor het project ‘Rijksmonument Waterloopbos’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Programma Krachtige samenleving

891

last

Toelichting:

Voor het programma 'Krachtige samenleving' zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

-11

bate

Subtotaal:

1.756

last

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Opgave 'Duurzame energie'

888

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzame energie’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Circulaire economie - beleid

397

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Circulaire economie’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid

-131

bate

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzaamheid’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

109

last

Subtotaal:

1.262

last

6 Mobiliteit

Afwikkelingsverschillen

-1.814

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

15

last

Subtotaal:

-1.799

bate

7 Vernieuwend bestuur

Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

616

last

Toelichting:

Betreft een incidenteel programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Reorganisatie bedrijfsvoering

-196

bate

Toelichting:

Betreft een incidentele vrijval van de voorziening 'Reorganisatie Bedrijfsvoering'.

831 Brede Bestemmingsreserve

4.413

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

711 Zuiderzeelijngelden

-1.783

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-150

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

741 Nieuwe Natuur

-175

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Doorgeschoven activiteiten

-137

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

226 Fonds vitaal platteland

1.957

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Regiodeal Noordelijk Flevoland

600

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

431 Krachtige Samenleving

429

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

p-MJP/POP

-2.055

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Cofinanciering EU-projecten 14-20

350

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Almere 2.0

-7.575

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Milieu, duurzaamheid en  energie

-1.045

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Afwikkelingsverschillen

-122

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang

169

last

Subtotaal:

-4.703

bate

Totaal per saldo (-=bate / +=last):

613

last

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47