Jaarverslag 2020

Bijlagen

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Rekening 2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.9 Water, overige baten en lasten

69

8.1 Ruimtelijke ordening

227

8.3 Stedelijke vernieuwing

161

5.0 Milieubeheer, algemeen

80

9.1 Ruimtelijke ordening

1.832

7.1 Bevordering economische activiteiten

559

9.2 Volkshuisvesting

128

7.0 Algemene economische aangelegenheden

12.679

4.0 Waterhuishouding, algemeen

657

4.4 Kwalitatief beheer grondwater

442

Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

16.835

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

278

5.2 Beheer natuurgebieden

1.255

5.9 Natuur, overige baten en lasten

126

6.1 Agrarische aangelegenheden

947

7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten

124

7.0 Algemene economische aangelegenheden

15

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bod

239

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

31

6.2 Natuur

13.970

6.0 Recreatie en natuur, algemeen

6.015

0.1 Geldleningen en uitzettingen langer

141

8.0 Welzijn, algemeen

339

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

23.481

3 Economie

4.6 Duurzaamheid

1.125

6.3 Kennis en innovatie

69

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

2.987

7.1 Bevordering economische activiteiten

4.820

7.0 Algemene economische aangelegenheden

4.584

Totaal 3 Economie

13.584

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

4.6 Duurzaamheid

138

6.4 Recreatie en toerisme

1.522

7.1 Cultuur

1.699

7.2 Maatschappij

16

7.9 Cult.&maatschappij, overige  baten en lasten

1.028

8.1 Ruimtelijke ordening

12

8.3 Kunst en oudheidkunde

4.197

8.4 Sociaal-cultuur werk en ontwikkeling

493

8.5 Maatschappelijke voorzieningen

1.210

8.2 Lichamelijke vorming en sport

759

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

11.076

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.6 Duurzaamheid

1.230

4.9 Milieu, overige baten en lasten

89

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

949

5.0 Milieubeheer, algemeen

1.616

9.1 Ruimtelijke ordening

299

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem

1.170

6.2 Natuur

356

5.5 Vergunningverlening en handhaving

4.182

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

9.891

6 Mobiliteit

2.3 Openbaar vervoer

15.680

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

21

3.4 Vervoer

17.601

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen

2.085

3.1 Landwegen

32.871

3.3 Waterweg

2.940

Totaal 6 Mobiliteit

71.199

7 Vernieuwend bestuur

0.6 Overhead

-22.096

0.8 Mutaties reserves

6.642

1.2 Gedeputeerde Staten

14

1.6 Openbare orde en veiligheid

168

P2 Overige kostenplaatsen

49.320

1.6 Overige zaken betreffende algemeen

1.102

2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen

134

1.5 Uitvoering van overige wettelijke re

66

1.2 Kabinetszaken

113

1.4 Financieel toezicht op de gemeenten

5

1.1 Gedeputeerde Staten

1.978

1.0 Provinciale staten

2.493

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter

26

0.3 Eigen middelen

20

0.4 Overige financiële middelen

-2

0.1 Vennootschapsbelasting

0

P1 Kostenplaats kapitaallasten

2.629

0.8 Mutaties reserves die verband houden

67.775

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

110.388

Totaal Lasten

256.454

Baten per programma naar taakveld

Rekening 2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.9 Water, overige baten en lasten

-66

8.3 Stedelijke vernieuwing

-153

7.0 Algemene economische aangelegenheden

-22

4.0 Waterhuishouding, algemeen

0

4.4 Kwalitatief beheer grondwater

-545

Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

-786

2 Landbouw, visserij en natuur

6.1 Agrarische aangelegenheden

-133

7.0 Algemene economische aangelegenheden

-15

6.2 Natuur

-2.172

6.0 Recreatie en natuur, algemeen

-216

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

-2.536

3 Economie

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-177

7.1 Bevordering economische activiteiten

-2.246

7.0 Algemene economische aangelegenheden

-1.137

Totaal 3 Economie

-3.560

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

P2 Overige kostenplaatsen

-9

7.9 Cult.&maatschappij, overige  baten en lasten

-30

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-39

5 Energie, duurzaamheid en milieu

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-75

5.0 Milieubeheer, algemeen

-272

9.1 Ruimtelijke ordening

-104

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem

-611

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

-1.062

6 Mobiliteit

3.4 Vervoer

-7.779

3.1 Landwegen

-591

3.3 Waterweg

-133

Totaal 6 Mobiliteit

-8.503

7 Vernieuwend bestuur

0.6 Overhead

0

0.8 Mutaties reserves

-3.779

0.1 Geldleningen en uitzettingen lager

-110

P2 Overige kostenplaatsen

-3.880

1.1 Gedeputeerde Staten

-37

1.0 Provinciale staten

-1

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter

23

0.3 Eigen middelen

-57.991

0.9 Resultaat

11.075

0.2 Algemene uitkering provinciefonds

-116.981

0.4 Overige financiële middelen

-275

0.8 Mutaties reserves die verband houden

-68.012

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

-239.969

Totaal Baten

-256.454

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47