Jaarverslag 2020

Programmaverantwoording

Aantrekkelijk FLevoland & Krachtige Samenleving

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen.

Verhaal van Flevoland
In de Omgevingsvisie FlevolandStraks hebben Provinciale Staten beschreven hoe belangrijk het is om het verhaal van Flevoland beter en meer gezamenlijk uit te dragen. Het Verhaal van Flevoland verdient het met verve te worden verteld, zodat de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en trots uitdragen. Het gedachtegoed van het verhaal van Flevoland wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast speelt landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol bij het Verhaal van Flevoland.

Recreatie en vrijetijdssector
De vrijetijdssector groeit jaarlijks en biedt kansen voor Flevoland om in mee te groeien. De provincie faciliteert bij publiekstrekkers en grootschalige evenementen met als doel recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland is ingezet op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We hebben het Verhaal van Flevoland uitgedragen, zowel in promotie als in ons vrijetijdsaanbod en we laten het een onderdeel zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland hebben we bijgedragen aan een verbeterde bekendheid in binnen- en buitenland van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming. Samen met onze partners versterken we zo de profilering van de Flevolandse vrijetijdssector.
De vrijetijdseconomie is bijzonder hard geraakt door de beperkende voorwaarden in het kader van het coronavirus. Er is sprake van omzetverlies door gehele sluiting mede door de contactrijke activiteiten die plaatsvinden zowel in verblijf als vermaak. Er is onder andere een herstelcampagne door Visit Flevoland ingezet die deze winter extra aandacht vraagt voor de bestemming Flevoland.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. We hebben als provincie een bijdrage geleverd in het samenspel met andere overheden om gezamenlijk zorg te dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. In de Cultuurnota 2017-2020 lag het accent op het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur. Met de nieuwe Cultuurnota voor de periode 2021-2024 blijven we daarop inzetten en sluiten daarmee aan bij de opgaven het' Verhaal van Flevoland' en 'Krachtige Samenleving' uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Met het Erfgoedprogramma bouwen we vanaf 2020 verder aan het erfgoed van Flevoland, het beschermen en verrijken en bovenal het erfgoed uitdragen en inzetten als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.
De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen. We hebben samen met ander overheden en fondsen opgetrokken en extra bijgedragen om de gevolgen voor de culturele infrastructuur in Flevoland zoveel mogelijk te beperken.

Krachtige Flevolandse samenleving
In april zijn de ambitie, doelen en beoogde resultaten voor de opgave 'Krachtige Samenleving' in de 'Uitwerkingsagenda 2020 – 2025 Omgevingsvisie Flevoland Straks’ vastgelegd. In september is de contourenschets Krachtige Samenleving met daarin vier programmalijnen vastgesteld. In 2020 is het netwerk en de activiteiten voor een positief gezond Flevoland (preventie) verder uitgebouwd, waaronder follow-up van de agenda vitaal platteland (nieuwe regeling leefbaar platteland). Wat betreft aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt sluiten we zoveel mogelijk aan bij het economisch programma en de bredere 'Human Capital'-agenda. We hebben actief deelgenomen aan de Regionale Zorgtafel en in de najaarsnota een plus scenario voorgesteld met extra middelen voor ondersteuning van het vervolg van de Zorgtafel. Met als inzet: de ontwikkeling van een toekomstbestendige zorginfrastructuur en verbinding van gezondheidszorg met sociaal domein en andere sectoren. Tenslotte zijn voorbereidingen getroffen voor een bijdrage aan de aanpak tegen eenzaamheid, omdat dit een hardnekkig probleem is dat door corona is versterkt.

Sport
We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland hebben we uitvoering gegeven aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo stimuleren we een sportieve, gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie.
De volle linie van sport- en beweegsector is in 2020 grotendeels stil gevallen door de coronacrisis. Onder andere trainingen, competities, sportevenementen, sportscholen, zwemlessen, talentprogramma’s, bewegingsonderwijs; slechts de jeugd kon nog beperkt bewegen in georganiseerd verband. In december 2020 is aan Sportservice Flevoland opdracht gegeven tot uitvoering van een ondersteuningspakket Sport & Corona Flevoland met de looptijd van 2 jaar. Dit eenmalige steunpakket is gericht op activiteitsniveau van sportaanbieders en organisaties van (lokale) sportmanifestaties en/of sportevenementen in Flevoland.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

In provincie Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 11.315
Gerealiseerd € 10.004
Afwijking € 1.311
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47