Jaarverslag 2020

Aantrekkelijk FLevoland & Krachtige Samenleving

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020*

Rekening
2020*

Recreatie en Toerisme

Visit Flevoland:

• Bereik (x 1 mln.)

n.b.

150

154

n.b.

n.n.b.**

• Mediawaarde (x € 1.000)

n.b.

500

5.700

n.b.

n.n.b.
n.n.b.

Bezoekers:

• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.)
(meting eens in de drie jaar)

82

95

95

n.b.

n.n.b.

• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)

2,53

2,31

2,4

n.b.

n.n.b.

Economische impact:

• Aantal banen

11.370

11.920

12.490

n.b.

n.n.b.

• Omvang bestedingen (x € 1 mld.)

1,4

2,37

1,5

n.b.

n.n.b.

Bron: Vestigingenregister/ CVTO

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand)
Bron: Provincie Flevoland, Subsidiebeschikkingen
Toelichting: Doorgaans zijn in juli de cijfers over het voorgaande jaar beschikbaar

240.285

273.080

261.998

n.b.

n.n.b.***

Aantallen bezoekers Batavialand

n.b.

110.473

94.653

n.b.

40.945

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

8

8

9

5

2

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

4

4

5

5

5

Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet
Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

41%

n.b.

n.b.

n.b.****

* De coronacrisis heeft een grote impact op de recreatieve en culturele sector. Deze sectoren worden bijzonder hard geraakt door de crisis, en hebben onder andere te maken gehad met gedwongen sluiting gedurende periodes, afgelasting van evenementen en vraaguitval. Dit is terug te zien in de realisatiecijfers die reeds beschikbaar zijn. Deze vallen lager uit dan in eerdere jaren. Daarnaast was het niet mogelijk om realistische en onderbouwde streefcijfers op te stellen. De komende periode wordt gebruikt om de ontwikkelingen te monitoren en zodoende hernieuwde realistische streefcijfers op te kunnen stellen voor de nieuwe programmabegroting.
** Data over 2020 voor de indicatoren bij Recreatie en Toerisme komt in de loop van Q2 beschikbaar.
*** Het totaal aantal bezoekers wordt gebaseerd op de subsidieverantwoordingen over 2020, die per juni 2021 binnen zijn. Het realisatiecijfer 2020 is daarom op dit moment nog niet bekend. In de programmabegroting van komende zomer wordt hierover gerapporteerd.
**** Het onderzoek naar sportdeelname van mensen met een beperking over 2020 zal in 2021 worden uitgevoerd. Uitgangspunt voor de streefwaarde 2021 is de realisatie uit 2018 (41%), maar recente onderzoeken laten zien dat de sportdeelname in het algemeen is teruggelopen sinds de corona uitbraak.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer 2020

Rekening
2020

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis): staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

1. Percentage

n.b.

9,1%

9,1%

9,1%

6,8%

2. Kubieke meters

n.b.

1.675

1.675

1.675

1.271

Toelichting: In 2020 waren er totaal 44 rijksmonumenten zonder woonfunctie in Flevoland, daarvan vallen er 3 in de categorie ‘matig’ of ‘slecht’ voor wat betreft de staat van onderhoud van het casco.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47