Jaarverslag 2020

Samenvatting

Algemeen

I. Algemeen

Bij velen zal het jaar 2020 in het geheugen gegrift blijven staan. Hoewel de eerste weken wel wat verontrustende berichten uit China en later Italië kwamen over een onbekend virus, hadden weinigen van ons op dat moment voorzien dat medio maart alles anders dan anders zou worden.

Het nieuwe normaal deed zijn intrede. Termen als ‘anderhalve-metersamenleving’, ‘intelligente lockdown’ en ‘mondkapjesplicht’ zijn in korte tijd ingeburgerd geraakt. Thuiswerken is sinds maart 2020 de norm; ‘Zoomend’, ‘Skypend’ en ‘Teamsend’ komen we de dagen door. Scholen sloten de deuren, waardoor ouders noodgedwongen ook nog thuiswerkende juf of meester werden. Het verenigingsleven ligt al bijna een jaar nagenoeg stil en sporten in georganiseerd teamverband is al maanden uit den boze. Alles om het coronavirus er samen onder te krijgen en de overbelaste zorg zo veel als mogelijk te ontzien.

Sectoren als de horeca, de vrijetijdssector en de detailhandel zijn zwaar getroffen door de maatregelen. De coronapandemie heeft de hele wereld al een jaar in zijn greep en dat heeft grote gevolgen voor de economie. Aanvullend op landelijke maatregelen van het Rijk heeft de provincie Flevoland daarom het Corona Noodfonds van € 4 mln. in het leven geroepen. Met dit fonds heeft de provincie onder meer de culturele sector, de vrijetijdssector en het bedrijfsleven proberen een steuntje in de rug te bieden.

Door corona en de onzekerheid die de pandemie met zich meebracht werd alles anders dan anders. Zo ook de P&C-cyclus van de provincie Flevoland. Behalve de coronacrisis hadden sinds het vaststellen van het coalitieakkoord in 2019 ook de stikstofproblematiek en de woningbouwopgave zich aangediend. Deze drie hoofdthema’s vroegen om een integrale heroriëntatie van het provinciale beleid voor de nabije toekomst, maar vooral door corona was het te vroeg om daar in het voorjaar al invulling aan te geven. Derhalve werd gekozen voor perspectievenbrief met een doorkijkje naar een beleidsarme Programmabegroting 2021. Het zwaartepunt van de kaderstelling door Provinciale Staten verschoof vorig jaar eenmalig naar de najaarsnota. Provinciale Staten bevestigden bij de vaststelling van de beleidsarme Programmabegroting 2021 en de Najaarsnota 2020 dat naast het coalitieakkoord de drie bovengenoemde onderwerpen hoofdthema’s voor de komende jaren zijn.

Juist vanwege de economische en maatschappelijke onzekerheid is ervoor gekozen om te blijven investeren in de toekomst. Er is pakweg € 25 mln. extra beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van de provincie Flevoland met de focus op majeure opgaven als het verzachten van de economische gevolgen van corona en de aanpak van het stikstofdossier en de uitvoering van het coalitieakkoord.

Met het afsluiten van het jaar 2020 is helaas het boek ‘coronapandemie’ nog niet gesloten. Ten tijde van het schrijven van deze jaarstukken zitten we nog midden in de zwaarste lockdown die we als land sinds het uitbreken van de pandemie hebben gehad. Duidelijk is dus dat de sporen van de coronacrisis ook de komende jaren nog zichtbaar zullen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47