Jaarverslag 2020

Samenvatting

Financiën

II. Jaarresultaat 2020

In het jaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 11,1 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de Begroting 2020 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

171.839

194.233

198.268

182.037

16.231

Baten

-191.141

-183.329

-190.639

-195.738

5.100

Saldo van lasten en baten

-19.301

10.904

7.629

-13.701

21.330

Stortingen in reserves

85.170

87.868

68.813

74.417

-5.604

Onttrekkingen aan reserves

-78.712

-98.773

-76.443

-71.791

-4.651

Saldo van reservemutaties

6.458

-10.904

-7.629

2.626

-10.255

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

In de Jaarrekening 2020 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2020.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de voorlaatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021) gedaald van € 10,4 mln. naar € 9,3 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Programmabegroting 2021 toegenomen van € 7,5 mln. naar € 13,8 mln. De dekkingsgraad neemt daarmee toe van 0,7 naar 1,5. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023'.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47