Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

2.3 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Binnen deze wet wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. De wet geeft specifiek aan wie bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt. Voor provincie Flevoland zijn dit de secretaris en de griffier. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De salarissen van andere functionarissen van de provincie moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de provincie Flevoland van toepassing zijnde regelgeving in 2020:

  • Wet normering topinkomens;
  • Uitvoeringsbesluit WNT;
  • Uitvoeringsregeling WNT;
  • Controleprotocol WNT 2020;
  • Beleidsregels WNT 2020.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor de provincie Flevoland is € 201.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

Er is geen sprake van onverschuldigde betalingen aan topfunctionarissen.

Tabel 2.11: Topfunctionarissen Provincie Flevoland

H. Tijl

A. Kost

P. Liedekerken

Functiegegevens

Provincie-secretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 30/04

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

1,00

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging 2020

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

149.771

102.407

29.787

Beloningen betaalbaar op termijn

21.023

18.252

5.659

Subtotaal bezoldiging

170.794

120.660

35.446

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

66.451

-/- onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.*

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

n.v.t.

1/1 - 31/12

n.v.t.

Deeltijdfactor 2019 in fte

0,0

1,0

0,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2019

0

99.050

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

16.611

0

Totaal bezoldiging 2019

0

115.661

0

Toezichthoudende topfunctionarissen
De provincie kent geen toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in de WNT. Deze categorie is derhalve niet van toepassing.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er hebben in 2020 geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen plaatsgevonden.

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
In 2020 zijn er geen ontslaguitkeringen aan niet-topfunctionarissen gedaan. Daarnaast waren er in 2020 geen niet-topfunctionarissen waarvan de bezoldigingsgegevens op grond van de WNT gepubliceerd zouden moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47