Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In deze paragraaf zijn belangrijke financiële rechten en verplichtingen opgenomen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is gebonden en die niet uit de balans blijken.

A.   Leaseverplichtingen

Leaseauto’s
In totaal worden 39 auto's geleased. Voor iedere auto is een apart leasecontract afgesloten dat valt onder het raamcontract dat de provincie heeft met een leasemaatschappij. De totale waarde van deze contracten bedraagt € 1,79 mln., waarvan € 0,46 mln. een looptijd heeft korter dan 1 jaar.

B.   Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verhuur vleugel provinciehuis
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) huurt een vleugel van het pand waarin de provincie Flevoland gevestigd is. Hiervoor ontvangt de provincie jaarlijks een vergoeding van € 0,2 mln. Daarnaast ontvangt de provincie € 0,09 mln. voor het doorberekenen van services. Het contract loopt tot november 2022.

Verhuur pand Oostvaardersdijk
Het pand aan de Oostvaardersdijk (voormalig NLE) wordt door de provincie Flevoland deels verhuurd aan twee huurders; te weten de stichting Erfgoed Batavialand en Het Flevolands Archief. De huur loopt tot medio 2027 en bedraagt jaarlijks € 0,58 mln. De totale contractwaarde per balansdatum bedraagt € 3,74 mln.

Huur multifunctionals
Vanaf 1 februari 2020 is een contract gesloten voor de huur van 14 multifunctionals, inclusief onderhoud en services. De looptijd van het contract is 60 maanden en de contractwaarde is in totaal € 0,07 mln.

Openbaar vervoer
Ter doelrealisatie van het provinciaal mobiliteitsbeleid (product Openbaar vervoer) is de provincie voor een aantal toekomstige jaren een belangrijke financiële verplichting aangegaan welke niet in de balans is opgenomen.

Het betreft de openbaar vervoerconcessie IJsselmond. De looptijd van dit contract is tot 8 december 2023. Tegenover de jaarlijkse verplichting uit hoofde van de exploitatiesubsidie staan de geschatte reizigersopbrengsten, waarvan de omvang afhankelijk is van autonome marktontwikkelingen. Zowel de lasten áls de vervoerstarieven (medebepalend voor de omvang van de baten) worden jaarlijks volgens de in de sector algemeen toegepaste methoden geïndexeerd. Per saldo bedraagt de jaarlijkse verplichting in een jaar zonder opbrengstenderving circa € 7,5 mln.

C.   Verplichtingen natuurbeheer

In 2014 is landelijk afgesproken om de doorlopende natuurverplichtingen net als voorgaande jaren, voor de decentralisatie van de Natuurtaken, te vermelden onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De subsidieaanvragen voor Natuurbeheer (vanuit de SNL) worden voor de provincie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij hebben een overzicht van de doorlopende verplichtingen ultimo 2019 verstrekt. Het totaalbedrag van deze doorlopende verplichtingen per 31 december 2020 is voor provincie Flevoland € 8,81 miljoen. Deze verplichtingen kunnen worden gedekt uit de middelen voor Natuur van de komende jaren (2021 en verder), die via het Provinciefonds worden verstrekt.

D.   Gewaarborgde geldleningen

Tabel 3.23: Gewaarborgde geldleningen

Borg voor lening aan:

Oorspronkelijk
bedrag

Waarborg provincie 1 januari 2020

Mutaties waarborg 2020

Waarborg provincie
31 december 2020

Stichting Groenfonds (1,2%)

101.204

534

-110

424

x € 1.000

Er hebben in 2020 geen betalingen plaatsgevonden inzake borg- en garantiestelling.

Stichting Groenfonds
De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de stichting Groenfonds ten behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.

E.   Overige meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Inkopen en aanbestedingen
Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. In 2020 is er < VOLGT > geconstateerd waarbij het totaal van aaneengesloten opdrachten het grensbedrag voor Europese aanbestedingen overschrijdt. Daarnaast zijn nog < VOLGT > die voortvloeien uit voorgaande jaren. De totale afwijking bedraagt ca. < VOLGT > van de omvang van onze jaarrekening en valt daarmee ruim binnen de controletolerantie die Provinciale Staten hebben vastgesteld.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de totale afwijking welke volledig in 2020 wordt verantwoord.

Tabel 3.24: Afwijkingen financiële rechtmatigheid inkopen en aanbesteding

Afwijking 2020

x € 1.000

Kredietfaciliteit
De provincie Flevoland beschikt met ingang van 1 januari 2019 over een kredietfaciliteit bestaande uit een kredietlimiet van € 0 en een intra-daglimiet van € 10 mln.

Meerjarige subsidieverplichtingen
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de resterende verplichting inzake de meerjarige (materiële) subsidies. Dit is de verplichting voor 2021 en verdere jaren van alle subsidieverstrekkingen conform de 'Algemene Subsidieverordening Flevoland' van € 0,8 mln. en groter. Uitgangspunt voor lastneming van deze subsidies is toegepast overeenkomstig de grondslagen zoals opgenomen bij onderdeel 3.1 van de jaarrekening.

Tabel 3.25: Resterende verplichting inzake meerjarige (materiële) subsidies

Resterende verplichting

x € 1.000

Meerjarige verplichtingen volgend uit aanbestedingscontracten/concessies
In overeenstemming met de stellige uitspraak van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) in de Kadernota Rechtmatigheid dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de (Europees aanbestede) meerjarige contracten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de meerjarige verplichtingen (resulterend uit Europese aanbestedingen) per programma, indien niet reeds toegelicht onder de Niet inde balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Tabel 3.26: Meerjarige verplichtingen volgend uit aanbestedingscontact en/concessies

Programma

Meerjarige inkoopverplichting

5. Energie, duurzaamheid en milieu

200

6. Mobiliteit

16.209

7. Vernieuwend bestuur

3.117

Totaal

19.526

                                                                                                                                         x € 1.000

F.   Overige toelichting

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Na de eerste golf was er sprake van een grote mate van onzekerheid. Die onzekerheid is er nog steeds. Het voortbestaan van de provincie is niet in het geding, gelet op de wettelijke verankering. Het coronavirus heeft beperkte financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2020, maar naar verwachting wel voor veel beleidsterreinen van onze Programmabegroting 2021 en mogelijk voor de jaren erna. Wij zien op diverse punten financiële risico’s en onzekerheden.
Het gaat dan om de per 31 december 2020 uitstaande leningen en garanties aan derden, met name waar het gaat om uitstaande leningen die (al dan niet door tussenkomst van bijvoorbeeld Horizon en DE-on) zijn verstrekt aan ondernemingen. Door de economische crisis die zich aandient, neemt het risico op niet terugbetaling hiervan toe. Ook bij andere openstaande vorderingen kan er een groter inbaarheidsrisico ontstaan. De door de provincie afgegeven garanties zijn zeer beperkt. Waarderingen van vorderingen, leningen, deelnemingen en afgegeven garanties lopen jaarlijks mee in het jaarrekeningtraject. De risico-inschattingen worden tweemaal per jaar geactualiseerd ten behoeve de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'. Hoe groot de financiële impact van deze onzekerheden is, is op dit moment nog niet te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Overall achten we de financiële positie van de provincie voldoende robuust om de gevolgen van deze risico’s en onzekerheden op te vangen. De provincie heeft voldoende liquide middelen en naar verwachting evenmin problemen met het aantrekken van additionele financieringsmiddelen indien nodig. Zo nodig nemen we maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo mogelijk te blijven uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47