Jaarverslag 2020

Programmaonderdelen en doelen

Reserves

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

7.5 Reserves

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

85.170

87.868

68.813

74.417

-5.604

Baten

-78.712

-98.773

-76.443

-71.791

-4.651

Saldo

6.458

-10.904

-7.629

2.626

-10.255

Stortingen in reserves

Begroting
2020 na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Waarvan
effect op rekening-saldo

Algemene reserve

4.473

4.473

0

0

Personeel

900

2.428

-1.528

0

Monumentenzorg

286

326

-40

0

Brede Bestemmingsreserve

14.172

14.172

0

0

Technische bijstand Europa

0

39

-39

0

Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.000

1.000

0

0

p-PMJP / POP

430

430

0

0

Bodem

70

70

0

0

Egalisatie gladheidsbestrijding

0

193

-193

0

Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

900

0

0

Nieuwe Natuur

0

586

-586

0

Activering vervangingsinvesteringen

0

74

-74

0

Almere 2.0

4.200

4.200

0

0

Jaarlijks onderhoud infrastructuur

0

0

0

0

Mobiliteit

32.240

32.744

-504

0

Beheer en ontwikkeling natuur

970

1.084

-114

0

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

0

0

0

0

Doorgeschoven activiteiten

2.220

2.220

0

0

Economisch programma

1.200

2.837

-1.637

0

Regiodeal Noordelijk Flevoland

2.500

2.500

0

0

Artistieke Experimenten

33

33

0

0

Krachtige Samenleving

1.220

1.220

0

0

Vitaal Platteland

2.000

2.000

0

0

Informatiestrategie

0

889

-889

0

Totaal stortingen

68.814

74.417

-5.604

0

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting stortingen

Een aantal reserves kent een hogere storting ten opzichte van de begroting na wijziging. De hogere stortingen passen binnen het door Provinciale Staten vastgestelde beleid ten aanzien van de desbetreffende reserves, zoals is vastgelegd in de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023' of nadien genomen (instellings-)besluiten. Hieronder is een toelichting opgenomen op alle reserves met een verschil > € 0,1 mln.

1. Personeel
De stelpost 'Versterking organisatie' is bedoeld om de organisatie daar waar nodig te versterken en kent een structureel en een incidenteel deel. Het structurele deel is volledig ingezet, maar op het incidentele deel resteert € 1,4 mln. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve 'Personeel' (zie programmaonderdeel 7.4).
2. Egalisatie gladheidsbestrijding
De gladheidsbestrijding heeft een onderschrijding van € 0,21 mln. De hoogte van de uitgaven zijn afhankelijk van weersomstandigheden, hetgeen in 2020 geleid heeft tot minder uitgaven aan gladheidsbestrijding dan begroot was. Omdat de provincie ook voor derden werkzaamheden verricht is in 2020 € 0,03 mln. in rekening gebracht aan derden. Aan de reserve 'Gladheidsbestrijding' is € 0,2 mln. toegevoegd.
3. Nieuwe Natuur
Het saldo van het programmaonderdeel Nieuwe Natuur (pNN) wordt verrekend met deze reserve, in overeenstemming met de vastgestelde uitgangspunten voor pNN. De hogere storting aan de reserve van € 0,6 mln. komt met name door de verkoop van gronden van € 0,45 mln. en de pacht van gronden van € 0,13 mln.
4. Mobiliteit
Het verschil tussen de beschikbare middelen voor mobiliteit (die via het Provinciefonds worden ontvangen) en de daaruit te dekken kosten en investeringen wordt geëgaliseerd via deze reserve (zie programma 6).
5. Economisch programma
De niet bestede middelen voor het Economisch Programma zijn conform bestaand beleid toegevoegd aan deze reserve (zie programmaonderdeel 3.1).
6. Informatiestrategie
De reserve is door Provinciale Staten vastgesteld bij de vaststelling van de Jaarstukken 2019. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin er een tekort op de programmakosten ontstaat en kan worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot ontstaat.

Voor een gedetailleerd inzicht in de reserves wordt verwezen naar bijlage 1 'Overzicht reserves en voorzieningen'.

Onttrekkingen aan reserves

Begroting
2020 na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Waarvan
effect op rekening-saldo

Algemene reserve

-6.443

-6.443

0

0

Personeel

-1.076

-692

-384

0

Monumentenzorg

-265

-265

0

0

Brede Bestemmingsreserve

-11.347

-9.758

-1.589

0

Zuiderzeelijngelden

-2.079

-1.783

-296

0

Procesgelden gebiedsontwikkeling

-1.958

-1.150

-808

0

p-MJP-POP

-2.100

-2.485

385

0

Bodem

-275

-130

-145

0

Cofinanciering EU-projecten 14-20

-912

-550

-362

0

Egalisatie activering vervangingsinvesteringen

68

0

68

0

Nieuwe Natuur

-750

-760

10

0

Almere 2.0

-11.820

-11.775

-45

0

Jaarlijks onderhoud infrastructuur

0

-60

60

0

Beheer en ontwikkeling natuur

-1.455

-1.194

-261

0

Doorgeschoven activiteiten

-2.357

-2.357

0

0

Dekking afschrijvingslasten

-25.864

-25.864

0

0

Economische programma

-3.026

-2.745

-281

0

Duurzame energie

-1.530

-1.045

-485

0

Regiodeal Noordelijk Flevoland

-2.250

-1.900

-350

0

Krachtige Samenleving

-903

-791

-112

0

Vitaal platteland

-100

-43

-57

0

Totaal onttrekkingen

-76.443

-71.791

-4.651

0

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting onttrekkingen

De aanwending van bestemmingsreserves is veelal afhankelijk van projectvoortgang en de daarmee gemoeide uitgaven. Hierdoor ontstaan verschillen in de onttrekkingen aan de reserves (indien minder is uitgegeven hoeft minder onttrokken te worden aan de reserves). De verklaringen zijn opgenomen bij de desbetreffende programmaonderdelen in deze jaarstukken. Een aantal reserves kent een overschrijding ten opzichte van de begroting na wijziging (meer onttrokken dan begroot). Deze hogere onttrekkingen passen binnen het door Provinciale Staten vastgestelde beleid ten aanzien van de desbetreffende reserves, zoals is vastgelegd in de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023' of nadien genomen (instelling-)besluiten. Hieronder is een toelichting opgenomen op alle reserves met een verschil > € 0,1 mln.

1. Personeel
Onttrekkingen aan de reserve 'Personeel' voor frictiekosten worden geraamd op basis van het 'worst-case' scenario, voor bijvoorbeeld de WW-duur en werk-naar-werk regelingen. De werkelijke onttrekking wordt vervolgens gedaan tegen de werkelijk gerealiseerde kosten. Deze zijn lager dan begroot doordat er onder andere ex-werknemers zijn geweest die eerder een nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden. In verband met het vormen van een voorziening inzake toekomstige WW-lasten heeft in 2020 een onttrekking van € 0,17 mln. plaatsgevonden aan de reserve 'Personeel'.
2. Brede Bestemmingsreserve
De onttrekking aan de 'Brede Bestemmingsreserve' is lager dan geraamd doordat de voortgang van een aantal projecten lager was dan vooraf verwacht. Voor een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde onttrekkingen wordt verwezen naar de toelichting op de reserve 'Brede bestemmingsreserve' zoals opgenomen in bijlage 1.
3. Zuiderzeelijngelden
Er is voor € 0,06 mln. meer aan bijdragen besteed voor het programma 'Zuiderzeelijngelden'. Daartegenover is de cofinanciering van de gemeenten Urk en Noordoostpolder € 0,31 mln. hoger. Per saldo wordt in 2020 € 0,25 mln. minder aan de reserve onttrokken.
4. Procesgelden gebiedsontwikkeling
Dit betreft de onttrekking aan deze reserve ter dekking van de procesgelden voor Noordelijk Flevoland, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (oormerk), Amsterdam Lelystad Airport en Markermeer/IJmeer. De lagere onttrekking wordt veroorzaakt door een lagere besteding op de genoemde onderdelen (zie programma 3).
5. p-MJP/POP
Het saldo van de uitvoeringskosten POP en de provinciale cofinanciering is € 0,4 mln. lager dan begroot. De overbesteding wordt verrekend met de reserve 'p-MJP/POP', waardoor er per saldo meer is onttrokken.
6. Bodem
De provincie voert enkele experimenten kringlooplandbouw uit. De kosten voor de provincie vallen tot op heden mee. De totstandkoming van de pilots grondgebruik met het Rijksvastgoedbedrijf loopt stroef en loopt daarom vertraging op. Communicatie-activiteiten binnen Actieplan Bodem en Water zijn niet doorgegaan.
In 2020 is een groot beroep gedaan op beleidsmatige inzet. Dit heeft consequenties gehad voor de inzet op de programma-activiteiten. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve 'Bodem'.
7. Cofinanciering EU-projecten 14-20
Voor de realisatie van het programma 'OP-West' zijn wij afhankelijk van de voortgang van de door de indieners uitgevoerde projecten. Doordat de voortgang lager was dan geraamd is er sprake van onderbesteding, waardoor de onttrekking aan de reserve eveneens lager is dan geraamd (zie programmaonderdeel 7.1).
8. Beheer en ontwikkeling Natuur
Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen. Een beperkt deel van de geprogrammeerde werkzaamheden heeft niet plaatsgevonden door weersomstandigheden en de beschermingszone van een zeearendnest. De niet bestede middelen van € 0,26 mln. blijft beschikbaar in de reserve 'Beheer en ontwikkeling natuur' (zie programmaonderdeel 2.2).
9. Economisch programma
De lagere onttrekking wordt veroorzaakt door een aantal onderbestedingen op de budgetten voor de uitvoering van het Economisch Programma. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve voor uitvoering in latere jaren.
10. Duurzame energie
De geraamde middelen voor de subsidieregelingen 'Zon voor Asbest' en 'Kleinschalige Energie-initiatieven' zijn niet geheel uitgenut in 2020. Enkele subsidieaanvragen zijn eind 2020 ontvangen, die aanvragen worden in 2021 afgehandeld. Van de regeling 'Zon voor Asbest' is de looptijd verlengd naar 31 december 2021. Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve 'Duurzame energie'.
11. Regiodeal Noordelijk Flevoland
De van het Rijk ontvangen middelen zijn in 2020 besteed aan de programmalijnen 'Innovatie' en 'Talent'. Ondanks dat het programma voorspoedig loopt is er in 2020 voor € 0,35 mln. minder besteed. Deze middelen zijn wel geprogrammeerd en zullen in komende jaren tot besteding komen.
12. Krachtige Samenleving
De programmering van de uitgaven sloot niet helemaal aan bij de activiteiten in 2020, grotendeels als gevolg van corona / lock down maatregelen. Met name de GGD en zorgsector waren hierdoor minder beschikbaar. De niet bestede middelen uit 2020 blijven beschikbaar in de reserve 'Krachtige Samenleving' voor de uitvoering van het programma in de komende jaren.

Voor een gedetailleerd inzicht in de reserves wordt verwezen naar bijlage 1 'Overzicht reserves en voorzieningen'.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47