Jaarverslag 2020

Programmaonderdelen en doelen

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

18

1.347

1.082

28

1.054

Baten

-172.827

-167.049

-173.070

-175.334

2.264

Saldo

-172.808

-165.703

-171.988

-175.306

3.318

x € 1.000

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-

saldo

1. Begrotingssaldo

830

0

830

Overige kleine verschillen

224

0

224

Totaal lasten

1.054

0

1.054

Baten

2. Provinciefondsuitkering

3.189

0

3.189

3. Opcenten MRB

- 909

0

-909

Overige kleine verschillen

-16

0

-16

Totaal baten

2.264

0

2.264

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting

1. Begrotingssaldo
Conform vastgesteld beleid vallen bedragen in de reserve 'Doorgeschoven activiteiten' vrij ten gunste van het rekeningresultaat indien deze het jaar ná storting niet zijn ingezet. Eind 2020 is gebleken dat een bedrag van € 0,8 mln. kon vrijvallen binnen deze reserve, hetgeen bijdraagt aan het rekeningresultaat 2020.
2. Provinciefondsuitkering
De geraamde provinciefondsuitkering is voor het laatst bijgesteld bij de Najaarsnota 2020 en was gebaseerd op de Meicirculaire 2020. Nadien zijn de september- en decembercirculaire verschenen.  De effecten van deze circulaires zijn niet meer in de begrotingsraming verwerkt. Uiteindelijk is de uitkering circa € 3,2 mln. hoger uitgevallen dan de raming. Deze toename wordt:
- voor € 0,5 mln. veroorzaakt door de uitbetaling van het overschot op het Btw-compensatiefonds;
- voor € 0,9 mln. veroorzaakt door bijstellingen van inwonertallen en dergelijke;
- voor € 0,2 mln. veroorzaakt door nieuwe decentralisatie-uitkeringen;
- voor € 1,5 mln. veroorzaakt door de (verwachte) nacalculatie van de belastingcapaciteit over 2020.  
De nacalculatie van de uitkering op basis van de gerealiseerde belastingcapaciteit (die in 2021 plaatsvindt) leidt naar verwachting tot een hogere uitkering, omdat het verdeelmodel provinciefonds rekening houdt met de belastingopbrengst en de belastingcapaciteit in provincie Flevoland zich in 2020 ten opzichte van de andere provincies ongunstiger heeft ontwikkeld.    
3. Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De begrotingsraming (€ 58,9 mln.) was gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2020. Uiteindelijk is de opbrengst uitgekomen op € 58,0 mln. Het verschil wordt veroorzaakt door een teruglopend aantal belastbare voertuigen in de tweede helft van 2020. Enerzijds is er een afname opgetreden van het aantal voertuigen (met name bij een groot leasebedrijf); anderzijds is het aandeel elektrische voertuigen toegenomen. Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van (opcenten) motorrijtuigenbelasting.

Lasten

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47