Jaarverslag 2020

Paragrafen

Lokale heffingen

Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen                             

Rekening
2019

Begroting
2020
ontwerp

Begroting
2020 na
wijziging

Rekening
2020

Verschil

Opcenten MRB

 -66.121

-59.000

-58.900

-57.991

-909

Leges; mandaat OFGV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat BIJ12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat RDW

 -12

-14

-14

-16

2

Leges; heffing door provincie

-26

-24

-24

-21

-3

Grondwaterheffing

-464

-470

-470

-457

-12

Nazorgheffing

-400

-400

-400

-400

0

Totaal

-67.023

-59.908

-59.808

-58.885

-923

                                                         x € 1.000

Toelichting opcenten MRB
Als gevolg van de verplaatsing van de hoofdvestiging van een leasebedrijf op 1 mei 2019 zijn de opbrengsten in 2020 aanmerkelijk lager dan in 2019. Door overige mutaties in omvang en samenstelling van het wagenpark (waaronder de toegenomen elektrificering) in de tweede helft van 2020 is de uiteindelijke opbrengst over 2020 lager dan ten tijde van de najaarsnota was geraamd. Omdat de belastingopbrengsten in Flevoland zich minder gunstig ontwikkelen dan in de rest van Nederland, staat tegenover deze lagere opbrengst overigens een hogere uitkering uit het Provinciefonds.    

Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de gemeenschappelijke regelingen OFGV en BIJ12 een bijdrage verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst. Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie tot uitdrukking.

Toelichting leges RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7e lid van de
Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen.

Kostendekkendheid leges in 2020
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kostendekking van de geheven leges in 2020.

Tabel 1.4: Kostendekkendheid leges

Opbrengsten
2020

Kosten
2020

Kosten-

dekkendheid
2020

3.1 Ontgronden (heffing door OFGV)

-53.603

53.603

100%

5.1 Wet Natuurbescherming (heffing door BIJ12)

-10.800

n.b.

n.b.

6.1 Wegenverkeerswet 1994 (heffing door RDW)

-16.487

n.b.

n.b.

6.1 Wegenverkeerswet 1994 (heffing door provincie)

0

0

100%

6.2 Fysieke leefomgeving (heffing door provincie)

-20.966

20.966

100%

Totaal (exclusief heffingen door BIJ12 en RDW)

-74.569

74.569

                                                        x € 1

Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12 respectievelijk RDW, waardoor kostendekkendheid niet bekend is.

Bij de legestarieven die door de provincie worden bepaald kunnen in de praktijk jaarlijks afwijkingen optreden van de 100% kostendekking, omdat het volume en de complexiteit van vergunningen kan afwijken van de uitgangspunten bij de gehanteerde tarieven, die gebaseerd zijn op gemiddelden. Hiervan was in 2020 geen sprake.

Bij de nacalculatie van de tarieven voor de bepaling van de kostendekkendheid over 2020 is gerekend met de begrote gemiddelde kosten per eenheid (er vindt geen nacalculatie van de werkelijke kosten plaats).

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47