Jaarverslag 2020

Paragrafen

Lokale heffingen

Voor de lokale heffingen bestaat er geen mogelijkheid tot kwijtschelding. De legesverordening kent een zogenaamde hardheidsclausule. Hierin is geregeld dat het college van Gedeputeerde Staten tegemoet kan komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de verordening kunnen voordoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47