Jaarverslag 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Energie*

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

47,8%

50,7%

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

10,06

10,36

n.n.b.

10

n.n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur
Bron: Klimaatmonitor

5,93

6,14

n.n.b.

6,11

n.n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terrawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

2,85

3,11

n.n.b.

4,44

n.n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW)
Bron: Klimaatmonitor

1.186,3

1.198

1.175,0

1.390,5

1.142,9

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

Milieu

Luchtkwaliteit
(aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden dan toegestaan)
Bron: waarstaatjeprovincie.nl; Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen
Toelichting: Indicator komt uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

1.072

n.b.

n.b.**

* Voor getallen bij de indicatoren met betrekking tot energie maakt de provincie gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Door veranderingen in de datatoelevering door CBS zijn recent cijfers voor Flevoland als ‘onbekend’ aangemerkt. Daarom is voor de jaarstukken gebruik gemaakt van de meest recente complete dataset: de gegevens over 2018, bijgewerkt in het najaar van 2020.
Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achterlopen. Cijfers voor 2019 worden komende zomer verwacht.
In het eerste kwartaal van 2021 bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot energieneutraliteit in 2023 en 2030: op basis van de cijfers tot en met 2018 is vooruitgekeken naar deze jaren.  
** Het aantal woningen met een hoge geluidbelasting is voor 2020 niet bekend. Dit wordt om de 5 jaar gemonitord, conform de wettelijke verplichting om iedere 5 jaar geluidbelastingkaarten te maken, en in diezelfde frequentie een actieplan. Hierbij komen de aantallen geluidbelaste woningen aan bod.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer 2020

Rekening
2020

Emissie broeikas-gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen)

2.656.000

2.671.100

n.n.b.

2.500.000

n.n.b.

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie uitgedrukt in petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

10,3

11,2

n.n.b.

16

n.n.b.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47