Jaarverslag 2020

Landbouw, visserij en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Landbouw

Aantal werknemers in de agrofoodsector

Bron: Vestigingenregister

Provincie Flevoland

18.595

19.858

20.953

≥ 20.953

21.410

Natuur

Aantal hectaren Nationaal
Natuurnetwerk  
Bron: Provincie

Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

26.273

26.273

26.274

≈ 26.000

26.271

Floriade

Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik

20%

40%

60%

100%

90%

Nationaal
Park Nieuw

Land

Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie

n.v.t.

n.v.t.

10%

25%

25%

In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming

(voorkeursbeslissing) door ministerie is voorbereid

n.v.t.

20%

40%

80%

80%

MarkermeerIJmeer

Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd

75%

95%

99%

100%

100%*

Nieuwe
Natuur

De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke inrichting van gehonoreerde projecten

18%

18%

47%

57%

58%

* Het betreft hier de realisatie van de eerste vijf eilanden. De zogenaamde E-eilanden waarvoor via de Najaarsnota 2020 middelen zijn gelabeld, maken hier geen deel vanuit.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer 2020

Rekening
2020

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap

23.464

23.515

23.606

≈ 23.500

23.691

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Toelichting: dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied

0

0

0

25

25

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47