Jaarverslag 2020

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & water

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in
2030 < 6 jaar
Bron: IBIS
Toelichting: Indicator conform RO Visie Werklocaties Flevoland 2015 en Convenant: tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad
/gemiddelde uitgifte per jaar)

18    jaar

16 jaar

15 jaar

14 jaar

14 jaar

Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2)  
Bron: CBS

8%

6%

5%

<5%

6%

Ontwikkeling woningvoorraad
Bron: CBS
Toelichting: het aantal dat jaarlijks aan de woningvoorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties

2.258

2.750

2.988

≥ 2.988

2.422*

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen   

Bron: Provincie

Flevoland

98%

98%

90%

90%**

90%

Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs provinciale hoofdvaarten

Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

47%

40%

47%

Almere 2.0

Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma

2017-2021 van Almere 2.0

20%

40%

80%

100%

94%

* In 2020 daalde landelijk het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen, en ook in Flevoland zien we een daling. Het CBS verklaart de landelijke daling door de stikstof- en PFAS-problematiek, in combinatie met minder bouwplannen. In vergelijking met andere provincies groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5 procent.

** In 2018 is het aantal regionale keringen teruggebracht naar 10. De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, waardoor herstel gepland staat voor 2025. Daarom is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Water- kwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*:

  • goed

0%

0%

0%

0%

0%

  • matig

83%

83%

72%

<72%

72%

  • ontoereikend

17%

17%

28%

<28%

28%

  • slecht

0%

0%

0%

0%

0%

Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages

* Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten elke 6 jaar de doelen en maatregelen geactualiseerd worden op basis van de meest recente voortschrijdende inzichten. Tevens wordt op landelijk niveau de KRW-beoordelingsmethodiek verbetert op basis van nieuwe inzichten (met dezelfde gegevens wordt dan tot andere KRW-scores gekomen). Eind 2019 zijn de Nederlandse overheden hiermee gestart. Deze beleidsactualisatie leidt ertoe dat er in 2020 geen KRW-scores meer gegenereerd worden op basis van de oude beoordelingsmethodiek. Omdat de nieuwe beoordelingsmethodiek nog geen vigerend beleid betreft, is ervoor gekozen om in 2020 de gegevens van 2019 over te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47